...پ

 

 

روزگار، دارد پچ پچ کنان از پشتِ پرچینِ پاییزِ پُر رنگِ پیاله های لب پَر، می پیچد و می پیچاندَم...می پیچانَدم به تهِ کوچه ی بن بستِ پرهیز از پرواز...پرواز در پرهیز...

/ 1 نظر / 18 بازدید
علی

پرواز در پرهیز ... زیبا تر از پرهیز از پرواز است...