ا..د..ب..ی..ا..تِ..ع..ش..ق

من پرم از واژه ها

پرم از تلنبارهایی که سجع و مجاز و کنایه را

از پشت، 

 دست بسته اند...

به کجاببرم؟

 به که بگویم؟

این همه استعاره را

 این همه مراعات بی نظیر را!!

 تو بگو!

تو که تشبیه ام می کنی

و تشخیص ام می دهی

...

و واژه به واژه

تدفین ام می کنی!!


 

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید