نامه های درد...

 

 تشویق ام نکن!

مرا به هیچ گزاره ی مهربانی

تشویق نکن!!

این ها که تو برای شان کف می زنی

 دردنامه های من اند!!

که تکثیر می شوند

و تو

لبخند می زنی!

که چه خوب جان کنده ام!!

 در این سال ها...

 


/ 5 نظر / 22 بازدید
زمهرير

[ناراحت] شعرتان از سرِ شادي و دل خوش بادا [قلب]

?FoadjOOn ?

گاهــــي وقتــــا يــه نفـــر فقــط يــه نفــر باعـث ميــشه کــه حــس کنــي چيـــزي کــه تــو رو روي زميــن نگــه داشتـــه جــاذبه ي زميـــن نيست به ما هم سر بزن http://cafe70.ir

(-_-) افکت (-_-)

در زنـدگي براي بعضـيا از يـک روز ، از يـکجا ، از يـک نفـر بـه بعـد ديـگر هيـچ چـيز مثـل قبـل نيـست ! نـه روزهـا ، نـه رنگ هـا و نـه خيابان هـا . . . همه چيز ميشوند دلتنگي ! منم منتظرم بهم سر بزن???????? راستي???????? لطفا کامنت رو هم فراموش نکــــــن http://efect.ir

hh

خیلی وقت ها فکر میکنم اندازه آدم ها به اندازه دردهایی است که کشیده اند. البته جنس درد ها فرق داره. دردهایی که از جنس فهمیدنه، آدم ها رو بزرگ تر از چیزهای اطرافشون میکنه. آنقدر که دیگر بودن و ماندن برایشان سخت میشود!